Címlap - tárhelyek |  ÁSZF |  Domain - bejegyzés |  Cégünkről |  Kapcsolat |  Referenciák |  Adatvédelem |  Hírek / Akciók
RGazdi Mini tárhely
RGazdi Alap tárhely
RGazdi Céges tárhely
RGazdi Üzleti tárhely
Tárhely csomagok
Virtuális Privát Szerver
Rendszergazdi
Segítség ha feltörték
WebMail
Adminisztrációs felület
Jelszó generáló
Szabad-e a domain?
GYIK
Emailcím ellenörzés
Domain igénylőlap
Nyilatkozat-személyi adatok
Levelezés beállítása
WEB mail használata
ADSL beállítása (WIN XP)
ADSL beállítása (WIN VISTA)
ÁTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
AZ RGAZDI KFT. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ
1.

A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1

Az RGazdi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1181 Budapest, Fiatalság utca 6. továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2

Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1

A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

2.2

A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.3

A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez.

2.4

A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.5

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt email formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

2.6

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

2.6.1

A Szolgáltató által kiszámlázott teljes szolgáltatás árát, ha az előfizető 15 nap eltelte után sem egyenlíti ki, akkor a szolgáltató korlátozhatja a szolgáltatást.

2.6.2

A Szolgáltató által kiszámlázott teljes szolgáltatás árát, ha az előfizető 30 nap eltelte után sem egyenlíti ki, akkor a szolgáltató a már korlátozott szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti.

2.6.3

Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése.

2.6.4

Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra.

2.6.5

Tilos az Interneten kéretlen reklám célú email-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása.

FIGYELEM! Szerverünk tömeges hírlevélküldésre NEM HASZNÁLHATÓ! A fentiek figyelmen kívül hagyása, illetve be nem tartása a szolgáltatás korlátozását, adott esetben azonnali megszüntetését vonhatja maga után!)

2.6.6

Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

2.7

A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

2.8

A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset.

2.9

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.

3.

Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1

Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

3.2

Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.

3.3

Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

3.4

Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

3.5

Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.6

Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

4.

A szerződés hatálya

4.1

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.

4.2

Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét, nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.

4.3

Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

4.4

Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

4.5

A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

5.

Egyebek

5.1

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

5.2

Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

PC Aréna Partner
KAPCSOLAT |  SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK |  ADATVÉDELEM
Copyright © 2010. RGazdi Az Ön Rendszergazdája - All Rights Reserved.
Készítette: 6DS Idea Kft.